NHIỆT ĐIỆN CAO NGẠN

Tổng công ty Điện lực - TKV ( Vinacomin-Power )

THÀNH VIÊN MỚI CÓ QUYỀN GỬI BÀI & ĐƯỢC HƯỞNG CÁC ĐIỀU KHOẢN TỪ BQT

You are not connected. Please login or register

Quy trình nhiệm vụ của cán bộ công nhân viên trong Phân xưởng VH

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

o7o7


o7o7
o7o7
Công ty nhiệt điện Cao Ngạn - TKV
——————————————————————————————————————————-———
Những người cần phải biết quy trình này

1. Phó Giám đốc Công ty.
2. Trưởng ca.
3. Trưởng, phó phòng, cán bộ chuyên trách phòng Kỹ thuật.
4. Quản đốc, phó Quản đốc phân xưởng Điện – Tự động hóa.
5. Kỹ thuật viên phân xưởng Điện – Tự động hóa.
6. Trưởng kíp Điện – Tự động hóa.
7. Các nhân viên thuộc phân xưởng Điện – Tự động hóa.Phần I: mục đích, phạm vi áp dụng, tài liệu liên quan


A. Mục đích


Quy trình nhiệm vụ của cán bộ công nhân viên trong Phân xưởng nhằm:
- Duy trì vận hành, sản xuất ổn định, kinh tế
- Đảm bảo an toàn cho người và hệ thống thiết bị thuộc Phân xưởng Vận hành Điện-Tự động hoá
- Khai thác tốt năng lực của từng cá nhân và thiết bị
- Phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ công nhân viên trong Phân xưởng
B. Phạm vi áp dụng


áp dụng trong Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV.
C. Tài liệu liên quan


- Quy định phân danh giới, phạm vi quản lý thiết bị, công trình kiến trúc và trang thiết bị cho các Phân xưởng, đơn vị trong Công ty Nhiệt điện Cao ngạn.
- Tiêu chuẩn chức danh viên chức, tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật Công ty Nhiệt điện Cao ngạn.
- Quy trình Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.
- Quy phạm Kỹ thuật vận hành nhà máy điện và lưới điện.
- Quy trình Điều tra sự cố.
- Các văn bản pháp quy của Nhà nước về công tác an toàn và bảo hộ lao động.
- Quy trình vận hành và xử lý sự cố Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn trong Hệ thống điện Quốc gia.
- Quy trình Kỹ thuật an toàn.
- Bộ luật Lao động.Phần II:


Những quy định chung của phân xưởng


A - Phạm vi quản lý thiết bị và công trình kiến trúc của


Phân xưởng vận hành điện - tự động hóa.


Quản lý toàn bộ máy móc, vật tư, dụng cụ, trang thiết bị và công trình kiến trúc tại các khu vực:
- Phòng điều khiển trung tâm.
- Phòng kỹ thuật/lập trình.
- Hệ thống 110 kV, 10,5 kV, 6,3 kV.
- Hệ thống 0.4 kV - Quản lý máy cắt PC, MCC cung cấp nguồn đến thiết bị (trừ trường hợp thiết bị vận hành bình thường).
- Các máy biến áp, máy phát.
- Chịu trách nhiệm đo điện trở cách điện của tất cả các phụ tải điện dự phòng.
- Hệ thống kích thích máy phát.
- Hệ thống điện một chiều.
- Hệ thống cấp nguồn không gián đoạn (UPS).
- Hệ thống đo lương điều khiển (C&I).
- Hệ thống báo cháy.
- Hệ thống máy phát Diesel.
- Các trang bị dụng cụ thí nghiệm điện, kiểm nhiệt.
- Hệ thống chiếu sáng chung.
- Hệ thống đo lường – bảo vệ.
- Sửa chữa, bảo trì hệ thống C&I và hệ thống thông tin liên lạc.
B - Chức năng, nhiệm vụ của Phân xưởng
Phân xưởng Vận hành điện-Tự động hoá chịu sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty về tất cả các hoạt động của Phân xưởng, bao gồm:
2.1. Quản lý, vận hành hệ thống thiết bị thuộc phạm vi quản lý của Phân xưởng theo phân cấp (quy định tại phần II mục A trang 2 của quy trình này).
2.2. Sửa chữa, bảo trì các thiết bị đo lường, điều khiển tự động, rơle.
2.3. Phối hợp với các Phân xưởng, Phòng ban khác để hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năng của Công ty, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của quá trình công nghệ.
2.4. Thực hiện tốt công tác thống kê, lưu trữ các thông số vận hành, thời gian vận hành của các thiết bị thuộc quyền quản lý của Phân xưởng theo quy định.
2.5. Căn cứ kế hoạch của Công ty, lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, kế hoạch mua sắm vật tư dự phòng, trang thiết bị dụng cụ phục vụ sản xuất
2.6. Đào tạo kèm cặp, nâng bậc, nâng chức danh cho cán bộ công nhân viên theo phân cấp.
2.7. Đảm bảo sản xuất an toàn cho người và thiết bị. Không ngừng cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng kiến trong sản xuất và quản lý, đảm bảo sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.
2.8. Đảm bảo an ninh trật tự trong Phân xưởng.
2.9. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện các phong trào thi đua sản xuất và các phong trào khác của Công ty.
C - Quy định các sổ sách quản lý phân xưởng phải có
3.1. Nhật lệnh sản xuất của Phân xưởng.
3.2. Danh sách các nhân viên vận hành Phân xưởng Vận hành điện - Tự động hoá.
3.3. Bảng chấm công, lịch bố trí đi ca.
3.4. Sổ thống kê thiết bị.
3.5. Sổ theo dõi sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị.
3.6. Sổ kiến nghị an toàn.
3.7. Sổ ghi biên bản kiểm tra an toàn vệ sinh lao động.
3.8. Tập biên bản xử lý sự cố, xử lý vi phạm an toàn lao động...
3.9. Sổ theo dõi xuất nhập vật tư phục vụ sản xuất.
3.10. Sổ theo dõi huấn luyện an toàn
D - Quy định các tài liệu cần có đối với Phân xưởng


Để đảm bảo hoàn thành công tác vận hành, sửa chữa và bảo trì được an toàn, liên tục và kinh tế, Phân xưởng cần được cung cấp các tài liệu sau:
4.1. Các loại quy trình, quy phạm và những quy định chung:
4.1.1. Bộ Luật lao động.
4.1.2. Quy trình điều độ hệ thống điện Quốc gia.
4.1.3. Quy trình điều tra sự cố.
4.1.4. Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị điện.
4.1.5. Quy phạm kỹ thuật vận hành nhà máy nhiệt điện.
4.1.6. Các văn bản pháp quy của Nhà nước về công tác an toàn và bảo hộ lao động.
4.1.7. Quy trình vận hành và xử lý sự cố nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn trong hệ thống điện Quốc gia.
4.1.8. Các văn bản pháp quy hiện hành khác.
4.2. Những quy định trong phạm vi nội bộ nhà máy.
4.2.1. Nội quy Lao động
4.2.2. Thoả ước lao động tập thể
4.2.3. Quy chế phân phối tiền lương
4.2.4. Các Quy định về công tác thống kê, quản lý vật tư .
4.2.5. Quy trình kỹ thuật an toàn.
4.2.6. Quy trình xử lý sự cố
4.2.7. Quy trình cấp cứu tai nạn lao động
4.2.8. Quy trình chức danh nhiệm vụ Phân xưởng Vận hành điện - Tự động hoá
4.2.9. Tiêu chuẩn chức danh công nhân viên chức của Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn.
4.2.10. Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống điện
4.2.11. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của thiết bị điện, C&I và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất.
4.2.12. Quy trình vận hành và bảo trì thiết bị DCS.
4.2.13. Quy trình bảo trì thiết bị đo lường - điều khiển - rơ le.
4.2.14. Quy trình vận hành và bảo trì hệ thống thông tin liên lạc.
4.2.15. Các văn bản nội bộ khác do Công ty ban hành.
4.3. Phần sơ đồ.
4.3.1. Sơ đồ hệ thống cứu hoả, hệ thống báo cháy.
4.3.2. Sơ đồ hệ thống thông tin liên lạc.
4.3.3. Tập sơ đồ hệ thống điện toàn nhà máy.
4.3.4. Sơ đồ hệ thống điện của các đơn vị có liên quan (trạm E62)
4.3.5. Tập sơ đồ điều khiển và đo lường nhà máy.Phần III:


chức năng - nhiệm vụ- quyền hạn
các chức danh Bộ phận quản lý Phân xưởng
a - Quản đốc Phân xưởng


I. Những quy định chung.


Điều 1: Quản đốc là người chỉ huy cao nhất trong Phân xưởng Vận hành điện - Tự động hoá, trực tiếp tổ chức quản lý sản xuất, đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về quá trình sản xuất và hoạt động của Phân xưởng.
Điều 2:
1. Quản đốc phải là người có năng lực quản lý nhân lực và tổ chức sản xuất, có kiến thức quản lý doanh nghiệp, có trình độ hiểu biết về các thiết bị và công nghệ trong phạm vi quản lý.
2. Trong quan hệ hành chính, Quản đốc PX chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công ty.
3. Quản đốc PX được giao nhiệm vụ, thuyên chuyển công tác hoặc bị đình chỉ công tác theo quyết định của Giám đốc Công ty.
II. Những kiến thức bắt buộc đối với Quản đốc.


Điều3:
1. Quản đốc PX phải nắm vững và làm theo các quy trình, quy phạm chung của Nhà nước, của ngành được quy định tại phần II mục C, D tại trang 3, 4 của quy trình này.
2. Phải nắm vững các quyết định, kế hoạch sản xuất của Công ty, các nội dung công việc cụ thể của Phân xưởng và triển khai tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc.
3. Học tập và nâng cao trình độ chuyên môn.
Phải thường xuyên nâng cao trình độ hiểu biết của mình bằng cách học tập, nghiên cứu các văn bản luật, tài liệu quản lý sản xuất, quy trình, quy phạm, tài liệu kỹ thuật, những tiến bộ KHKT mới.
4. phải có bậc an toàn 5/5 và được định kỳ kiểm tra đạt yêu cầu.
III. Nhiệm vụ của Quản đốc.


Điều 4: Quản đốc PX Chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình sản xuất trong Phân xưởng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Điều 5: Tổ chức, bố trí lao động trong Phân xưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng kíp, từng tổ, từng người phù hợp với chức danh để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật sản xuất, kỷ luật lao động. Kiểm tra và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để làm cơ sở cho Giám đốc trả lương, khen thưởng hoặc kỷ luật.
Điều 6: Căn cứ kế hoạch chung và nhiệm vụ cụ thể của Phân xưởng để xây dựng kế hoạch, tiến độ sản xuất của Phân xưởng theo định kỳ. Thực hiện dân chủ hoá kế hoạch nhằm đảm bảo chính xác và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đó. Đồng thời tham gia xây dựng kế hoạch năm và dài hạn của Công ty.
Điều 7:
1. Tổ chức quản lý sử dụng một cách khoa học và hiệu quả các thiết bị trong phạm vi được giao.
2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra chặt chẽ công tác an toàn cho người và thiết bị.
3. Thực hiện nghiêm túc các chế độ quản lý về: nhân lực, kỹ thuật an toàn, vận hành và sử dụng vật tư.
4. Tham gia vào Hội đồng thi nâng bậc và kiểm tra chức danh cho cán bộ, công nhân viên trong Phân xưởng. Tham gia soạn thảo quy trình vận hành, sửa chữa trong phạm vi quản lý của phân xưởng.
Điều 8:
1. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua để không ngừng đẩy mạnh sản xuất.
2. Thực hiện công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ thuật cho cán bộ công nhân viên, đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
3. Tổ chức Đại hội công nhân viên chức hàng năm.
IV. Trách nhiệm của Quản đốc.
Điều 9:
Quản đốc PX Vận hành điện - Tự động hoá phải chịu trách nhiệm về mặt hành chính, pháp lý với các vấn đề sau:
1. Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ của mình.
2. Không thực hiện đúng các mệnh lệnh của Ban Giám đốc.
3. Bản thân hoặc các chức danh dưới quyền mình vi phạm hoặc không thực hiện đúng các quy trình, quy phạm hiện hành.
4. Vi phạm những điều của quy trình này, những nội quy của Công ty và kỷ luật lao động.
5. Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc đảm bảo vận hành an toàn, liên tục và kinh tế đối với các thiết bị của hệ thống điện, C&I.
V. Quyền hạn của Quản đốc.
Điều 10: Có quyền đề nghị trực tiếp lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng khác thực hiện các công việc để đảm bảo cho thiết bị điện, thiết bị đo lường và điều khiển (C&I) vận hành an toàn và liên tục.
Điều 11: Có quyền báo cáo, kiến nghị bằng văn bản lên Ban Giám đốc về những sự việc và tình trạng không an toàn của con người hoặc thiết bị, về tổ chức nhân lực trong Phân xưởng không hợp lý để Giám đốc giải quyết.
Điều 12: Đề nghị Giám đốc khen thưởng đối với các nhân viên thuộc phạm vi quản lý có thành tích tốt trong công tác hoặc kỷ luật các nhân viên vi phạm các quy trình quy phạm, vi phạm kỷ luật lao động; Cung cấp các trang thiết bị bảo hộ lao động cho các nhân viên trong phân xưởng theo đúng yêu cầu, tính chất công việc.
Điều 13: Có quyền tổ chức các nhân viên trong Phân xưởng theo quy định nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ Công ty giao; Đề nghị thi nâng bậc cho các nhân viên trong phân xưởng.
Điều 14: Có quyền từ chối bố trí công việc cho nhân viên khi xét thấy không đủ điều kiện và trình độ, chuyên ngành đào tạo không đúng với công việc được giao đồng thời báo cáo Giám đốc để giải quyết.
Điều 15: Có quyền đình chỉ công tác đối với nhân viên dưới quyền trong phạm vi tối đa là một ngày khi nhân viên này vi phạm quy trình, quy phạm.
Điều 16: Có quyền từ chối thực hiện mệnh lệnh của cấp trên nếu xét thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và an toàn cho thiết bị đồng thời báo cáo người ra lệnh và chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình.
VI. Quan hệ công tác của Quản đốc


với cấp trên, cấp dưới và các bên có liên quan.


Điều 17: Với lãnh đạo Công ty
1. Phải nghiêm túc thực hiện các lệnh điều hành sản xuất.
2. Phải báo cáo với Ban Giám đốc về kế hoạch và tình hình thực hiện các nhiệm vụ Công ty giao cho Phân xưởng.
Điều 18: Đối với các phòng ban, phân xưởng và Trưởng ca
1. Phải phối hợp chặt chẽ với các phân xưởng, phòng ban và Trưởng ca trong công tác điều hành sản xuất và thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao.
2. Trực tiếp làm việc với các phòng ban, phân xưởng và Trưởng ca để giải quyết công việc, trong trường hợp không giải quyết được mới báo cáo Giám đốc.
Điều 19: Đối với các chức danh vận hành dưới quyền
1. Yêu cầu tất cả các nhân viên dưới quyền thực hiện không chậm trễ các mệnh lệnh công tác.
2. Yêu cầu tất cả các nhân viên dưới quyền báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. Giải quyết kịp thời các kiến nghị của cấp dưới về tình hình làm việc của thiết bị thuộc Phân xưởng điều hành quản lý và các điều kiện làm việc để đảm bảo cho công tác vận hành.
b - Phó quản đốc Phân xưởng
I. Những quy định chung


Điều 20:
1. Phó Quản đốc là thành viên trong lãnh đạo Phân xưởng, phụ trách công tác quản lý kỹ thuật, an toàn thuộc phạm vi Phân xưởng.
2. Phó Quản đốc phải là những người có năng lực quản lý và tổ chức sản xuất, phải có trình độ hiểu biết về hệ thống điện, hệ thống C&I và các thiết bị khác trong phạm vi quản lý.
3. Phó Quản đốc lãnh đạo các nhân viên trong Phân xưởng thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được phân công.
4. Phó Quản đốc được giao nhiệm vụ, thuyên chuyển công tác hoặc bị đình chỉ công tác theo quyết định của Giám đốc Công ty.
II. Những kiến thức bắt buộc đối với Phó Quản đốc.


Điều 21:
1. Phó Quản đốc phải nắm vững và làm theo các quy trình, quy phạm chung của Nhà nước, của ngành được quy định tại phần II mục C, D tại trang 3, 4 của quy trình này.
2. Phải nắm vững các quyết định, kế hoạch sản xuất của Công ty, các nội dung công việc cụ thể của Phân xưởng và triển khai tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc.
3. Học tập và nâng cao trình độ chuyên môn.
Phải thường xuyên nâng cao trình độ hiểu biết của mình bằng cách học tập, nghiên cứu các văn bản luật, tài liệu quản lý sản xuất, quy trình, quy phạm, tài liệu kỹ thuật, những tiến bộ KHKT mới.
4. Phó Quản đốc phải có bậc an toàn 5/5 và được định kỳ kiểm tra đạt yêu cầu.
III. Nhiệm vụ của Phó Quản đốc.


Điều 22: Phó Quản đốc là người giúp việc cho Quản đốc, quản lý toàn bộ công tác kỹ thuật, nắm vững quy trình công nghệ, các thông số kỹ thuật của máy móc thiết bị. Theo dõi toàn bộ quá trình sản xuất, đưa ra giải pháp tối ưu về công nghệ, vận hành thiết bị đạt công suất thiết kế, đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.
Điều 23: Phó Quản đốc trực tiếp đảm nhận công tác kỹ thuật, tuỳ theo tính chất công việc Phó Quản đốc có thể được phân công phụ trách một số công việc khác.
Điều 24: Phó Quản đốc thay mặt Quản đốc giải quyết các công việc trong Phân xưởng theo sự phân công của Quản đốc và chịu trách nhiệm với công việc được giao. Sau đó phải báo cáo tình hình cụ thể với Quản đốc.
Điều 25:
1. Tổ chức quản lý, sử dụng một cách khoa học và hiệu quả các thiết bị trong phạm vi được giao.
2. Thực hiện nghiêm túc các chế độ quản lý về: nhân lực, kỹ thuật an toàn, vận hành và sử dụng vật tư.
3. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác an toàn cho người và thiết bị.
Điều 26:
1. Thực hiện công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ thuật cho cán bộ công nhân viên, đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
2. Tham gia vào Hội đồng thi nâng bậc và kiểm tra chức danh cho cán bộ, công nhân viên trong Phân xưởng. Tham gia soạn thảo quy trình vận hành, sửa chữa trong phạm vi quản lý của phân xưởng.
IV. Trách nhiệm của phó Quản đốc.
Điều 27:
Phó Quản đốc phải chịu trách nhiệm về mặt hành chính và pháp lý với các vấn đề sau:
1. Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Không thực hiện đúng các mệnh lệnh của Ban Giám đốc hoặc Quản đốc.
2. Bản thân hoặc các chức danh dưới quyền mình vi phạm hoặc không thực hiện đúng các quy trình hiện hành, các quy phạm an toàn… gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Vi phạm những điều của quy trình này, những nội quy của Công ty và kỷ luật lao động.
4. Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc đảm bảo vận hành an toàn, liên tục và kinh tế đối với các thiết bị của hệ thống điện, C&I.
5. Chịu trách nhiệm trong việc ban hành các văn bản thuộc phạm vi được phân công.
V. Quyền hạn của Phó Quản đốc.
Điều 28:
1. Có quyền yêu cầu trực tiếp các chức danh dưới quyền thực hiện các công việc để đảm bảo cho thiết bị vận hành an toàn và liên tục.
2. Có quyền đề nghị tổ chức nhân lực trong Phân xưởng đảm bảo thực hiện tốt công tác vận hành, bảo trì hệ thống điện và thiết bị đo lường, điều khiển trong nhà máy.
Điều 29: Tham mưu với Quản đốc để đề nghị khen thưởng các nhân viên P.X. Vận hành điện - Tự động hoá có thành tích tốt trong công tác hoặc kỷ luật các nhân viên vi phạm các quy trình quy phạm, vi phạm kỷ luật lao động…
Điều 30:
Có quyền từ chối thực hiện mệnh lệnh của cấp trên nếu xét thấy nguy hiểm đến tính mạng con người và an toàn cho thiết bị đồng thời báo cáo người ra lệnh và chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình.
VI. Quan hệ công tác của Phó Quản đốc với cấp trên, cấp dưới và các bên có liên quan.


Điều 31: Với lãnh đạo Công ty
1. Phải nghiêm túc thực hiện các lệnh điều hành sản xuất.
2. Phải báo cáo với Quản đốc hoặc Ban Giám đốc về kế hoạch và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Phân xưởng.
Điều 32: Đối với các phòng ban, phân xưởng và Trưởng ca
Phó Quản đốc PX phải phối hợp chặt chẽ với các phân xưởng, phòng ban và Trưởng ca trong công tác điều hành sản xuất và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Điều 33: Đối với các chức danh vận hành dưới quyền
1. Yêu cầu tất cả các nhân viên dưới quyền thực hiện không chậm trễ các mệnh lệnh công tác.
2. Yêu cầu tất cả các nhân viên dưới quyền báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. Giải quyết kịp thời các kiến nghị của cấp dưới về tình hình làm việc của thiết bị thuộc Phân xưởng điều hành quản lý và các điều kiện làm việc để đảm bảo cho việc vận hành an toàn và ổn định

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết